PLANAVIMO DOKUMENTAI


2022-2023 m. m. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS >>>


Teigiami pokyčiai mokykloje: ne tik žinios, bet ir gebėjimai:
https://goo.gl/A48W1Y

  Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas >>>

Bendruomenės susitarimai

 • Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka >>>
 • Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka (2) >>>

 • Mokinių lankomumo apskaitos tvarkos aprašas >>>
 • Mokinių elgesio taisyklės >>>
 • Mokinių drausminimo ir skatinimo tvarka >>>
 • Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka >>>
 • Mokinių nemokamo maitinimo tvarka >>>
 • Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarka >>>
 • IT pasirenkamieji moduliai 10 kl. mokiniams >>>

 • Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas >>>
 • 1 priedas >>>
 • 2 priedas >>>
 • 3 priedas >>>
 • 4 priedas >>>
 • 5 priedas >>>

 • Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas >>>
 • 1 priedas >>>
 • 2 priedas >>>
 • 1 lentelė >>>
 • 2 lentelė >>>
 • 3 lentelė >>>
 • 4 lentelė >>>
 • 5 lentelė >>>
 • 6 lentelė >>>
 • 7 lentelė >>>


 • Tėvų informavimo tvarka >>>
 • VGK tvarka >>>
 • Lygių galimybių politikos įgyvendinimas mokykloje >>>

 • Vidaus tvarkos taisyklės >>>
 • Vidaus kontrolės tvarkos aprašas >>>, Priedas1, Priedas3
 • Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas >>>
 • Pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų vykdymo tvarka >>>
 • Asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas >>>
 • Budėjimo mokykloje tvarka >>>
 • Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu Tvarkos aprašas >>>
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas >>>
 • Mokyklos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas >>>

 • Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas >>>
 • Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar mūsų sveikatos sutrikdymą tvarka >>>
 • Priemonių mažinančių narkotinių medžiagų patekimo į ugdymo įstaigas veiksmų planas >>>
 • Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas >>>
 • Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniui, sergančiam lėtine neinfekcine liga, suteikimo tvarkos aprašas >>>

 • Duomenų apsauga

 • Dėl asmens duomenų tvarkymo organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu >>>
 • Mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika >>>
 • Interneto privatumo politikos taisyklės >>>
 • Asmens domenų apsaugos taisyklės >>>
 • Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės >>>
 • Priedas1 >>>
 • Priedas2 >>>
 • Forma1 >>>
 • Forma2 >>>
 • Forma3 >>>
 • Forma4 >>>
 • Forma5 >>>
 • Forma6 >>>
 • Forma7 >>>