PLANAVIMO DOKUMENTAI


2017-2018 m. m. ugdymo planas >>>
(Pažintinių, kultūrinių, socialinių ir pilietinių veiklų plėtojimas) >>>


Kokios naujovės švietimo sistemoje nuo 2017 m. rugsėjo 1-osios:
https://goo.gl/3TDxEB


Teigiami pokyčiai mokykloje: ne tik žinios, bet ir gebėjimai:
https://goo.gl/A48W1Y

  Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas:
  Tėvų, globėjų apklausa >>>
  Mokinių apklausa >>>
  BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA 2013–2014 M. M. >>>

Bendruomenės susitarimai

 • Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu Tvarkos aprašas >>>
 • Budėjimo mokykloje tvarka >>>
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas >>>
 • Mokyklos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas >>>
 • Mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika >>>
 • Lygių galimybių politikos įgyvendinimas mokykloje >>>
 • Vidaus tvarkos taisyklės >>>
 • Mokinių elgesio taisyklės >>>
 • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka >>>
 • IT pasirenkamieji moduliai 10 kl. mokiniams >>>
 • Budėjimo mokykloje tvarka >>>
 • VGK tvarka >>>
 • Tėvų informavimo tvarka >>>
 • Mokinių nemokamo maitinimo tvarka >>>
 • Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarka >>>