UGDYMAS KARJERAI
2012-2013 m. m. mokykloje buvo vykdomas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas
„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir
profesiniame mokyme“

Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002
Projekto aprašas

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias,
o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą
savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje.
Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai.
Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį:
išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas,
padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Ugdymo karjerai tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas,
kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

Kodėl svarbu kuo anksčiau pradėti planuoti karjerą?
„Savaime suprantama – kuo anksčiau pradėsiu planuoti karjerą, tuo anksčiau galėsiu numatyti svarbiausius žingsnius savo tikslui pasiekti. ...Jeigu turiu savo karjeros kelio viziją, galiu pradėti įgyvendinti ją dar mokykloje: lengviau pasirenku kryptį ir atskirus dalykus, žinau, ko man reikia mokytis papildomai, negana to, imuosi aktyviai dalyvauti savanoriškoje ir visuomeninėje veikloje, nes įvairiais būdais kaupiu žinias, ugdau gebėjimus, kompetencijas ir praktinius įgūdžius..."
(pagal euroguidance)


Mokykla organizuoja ir užtikrina mokykloje mokinių profesinį informavimą ir profesinį konsultavimą bei stebėseną, organizuoja profesinį veiklinimą.
(pagal Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo 6 punktą)

Mokykloje ugdymas karjerai integruotas į visą ugdymo turinį
dalykų pamokas,
popamokinę veiklą,
klasės auklėtojų veiklą,
pagalbos mokiniui specialistų veiklą,
kultūrinę-pažintinę veiklą.

Ugdymo karjerai veiklos:
pradinėse klasėse – informavimas,
jaunesnėse klasėse – karjeros galimybių pažinimas ir analizavimas,
aukštesnėse klasėse – rengimasis karjerai.


Vykdomos veiklos padeda mokiniams ugdytis šias karjeros kompetencijas:
savęs pažinimo,
karjeros galimybių pažinimo,
karjeros planavimo,
karjeros įgyvendinimo.

Laukiamas rezultatas:
mokinių karjeros kompetencijų lygio augimas;
augantis mokinių sąmoningumas ir didesnė motyvacija kelti prasmingus klausimus, reflektuoti savo mokymąsi, ateitį ir ieškoti atsakymų;
didesnis mokinių gebėjimas savarankiškai spręsti individualios karjeros planavimo klausimus, taip pat laiku pasitelkti reikiamą pagalbą;
teigiama mokinių ir mokyklos bendruomenės (mokyklos vadovų, mokytojų, tėvų ir kt.) nuostata karjeros paslaugų atžvilgiu.
(pagal Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų
mokinių ugdymo karjerai modelį
)Karjeros konsultavimą mokykloje vykdo psichologė Snieguolė Cėgienė.
Mokiniai atlieka LPIK testą ir individualių konsultacijų metu supažindinami su šio testo rezultatais, išvadomis.


1-4, 5-8. 9-10 klasių mokiniai viso ugdymo karjerai proceso metu pildo savo karjeros aplanką, kuria e. portfelį.


„Mūsų pomėgiai"Mokyklos mokytojai parengė metodines priemones:
„Ugdymas karjerai. Integruotos pamokos, projektai", kurioje dalijasi savo gerąja patirtimi bei
„Ugdymas karjerai. Žaidimai. I-Bendradarbiavimas".

>>> >>>


Žaidžiame "Profesijų labirintą"

Profesinis informavimas ir veiklinimas:
2018 m. , 2017 m. , 2016 m. , 2015 m. , 2014 m.


5 kl. mokinių piešinių parodėlė ,,Svajonių profesija" (2016 m.):


"Moksleivių profesijų medis". Kuri profesija populiariausia mokykloje? (2013, 2014 m.):


Pradinukų „Profesijų traukinys" (2014 m.):

Pradinukų „Profesijų abėcėlė" (2013 m.):Ugdymo karjerai politika:Rimantas Pranskaitis. Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas
( Praktinė konferencija „Ugdome karjerai", 2013-10-18, Vilnius; 13:55)


Nomeda Urbonavičienė. Karjeros koordinatoriaus veikla

(Konferencija „Mokinių ugdymas karjerai: patirtis, galimybės ir iššūkiai“, 2013-11-13, Jonava)Stebėsena:


Mokiniams
virtuali aplinka:kampelis mokyklos bibliotekoje:


mokinio knygaužduotys mokiniams

Tėvams
kaip padėti vaikui renkantis karjerąMokytojams
ugdymo karjerai dėžutė
mokytojų kambaryje:


mokytojo knyga


"Karjeros užrašai"


"KUO UŽAUGĘ BŪSIM.
Ugdymas karjerai.
Mokinio užrašai V-VI klasei"


grįžtamojo ryšio žaidimas


žaidimas „Profesijų labirintas"žaidimas „Mano karjeros kelias"


Projektas


Geroji darbo patirtis