UGDYMAS KARJERAI
Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias,
o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą
savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje.
Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų specialistai, tėvai.
Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį:
išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas,
padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Ugdymo karjerai tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas,
kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

Kodėl svarbu kuo anksčiau pradėti planuoti karjerą?
„Savaime suprantama – kuo anksčiau pradėsiu planuoti karjerą, tuo anksčiau galėsiu numatyti svarbiausius žingsnius savo tikslui pasiekti. ...Jeigu turiu savo karjeros kelio viziją, galiu pradėti įgyvendinti ją dar mokykloje: lengviau pasirenku kryptį ir atskirus dalykus, žinau, ko man reikia mokytis papildomai, negana to, imuosi aktyviai dalyvauti savanoriškoje ir visuomeninėje veikloje, nes įvairiais būdais kaupiu žinias, ugdau gebėjimus, kompetencijas ir praktinius įgūdžius..."
(pagal Euroguidance)Mokykloje ugdymas karjerai integruotas į visą ugdymo turinį
dalykų pamokas,
popamokinę veiklą,
klasės auklėtojų veiklą,
pagalbos mokiniui specialistų veiklą,
kultūrinę-pažintinę veiklą.


Vykdomos veiklos padeda mokiniams ugdytis šias karjeros kompetencijas:
savęs pažinimo,
karjeros galimybių pažinimo,
karjeros planavimo,
karjeros įgyvendinimo.

Laukiamas rezultatas:
mokinių karjeros kompetencijų lygio augimas;
augantis mokinių sąmoningumas ir didesnė motyvacija kelti prasmingus klausimus, reflektuoti savo mokymąsi, ateitį ir ieškoti atsakymų;
didesnis mokinių gebėjimas savarankiškai spręsti individualios karjeros planavimo klausimus, taip pat laiku pasitelkti reikiamą pagalbą;
teigiama mokinių ir mokyklos bendruomenės (mokyklos vadovų, mokytojų, tėvų ir kt.) nuostata karjeros paslaugų atžvilgiu.
(pagal MUKIS)


Profesinis informavimas ir veiklinimas mokykloje:
2019 m. , 2018 m. , 2017 m.
Mokyklos mokytojų parengtos metodinės priemonės:


„Ugdymas karjerai. Integruotos pamokos, projektai", kurioje dalijasi savo gerąja patirtimi bei
„Ugdymas karjerai. Žaidimai. I-Bendradarbiavimas".

>>> >>>2012-2013 m. m. mokykloje buvo vykdomas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas
„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir
profesiniame mokyme“

Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002
Projekto aprašas

Mokiniams
mokinio knygaužduotys mokiniams

Tėvams
kaip padėti vaikui renkantis karjerąMokytojams
,,Kaip su mokiniais kalbėti apie karjeros pasirinkimą"


mokytojo knyga


,,Karjeros užrašai"


grįžtamojo ryšio žaidimas


žaidimas „Profesijų labirintas"žaidimas „Mano karjeros kelias"


Projektas


Geroji darbo patirtis