PREVENCINĖ VEIKLAMokyklą kuruojantys policijos pareigūnai:

Vaida Aliošienė (tel.: 869925381), kuratorė, Kauno apskr. VPK Jonavos raj. PK Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja;
Antanas Ščerbinskas (tel.: 869934717), Kauno apskr. VPK Jonavos raj. PK III-ąją teritoriją aptarnaujančios Veiklos grupės vyriausiasis tyrėjas;
Larisa Paklina (tel.: 867092165), Kauno apskr. VPK Jonavos raj. PK bendruomenės pareigūnė.


SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMAS

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas >>>
Reagavimo į patyčias ir pagalbos joms įvykus planas >>>
Pranešimo apie patyčias forma >>>
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka >>>


Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas >>>


NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO VYKDOMA PIRMINĖ PREVENCIJA MOKYKLOJE

 • Priemonių mažinančių narkotinių medžiagų patekimo į ugdymo įstaigas veiksmų planas >>>

  1. Tyrimai (atliekamos apklausos, siekiant išsiaiškinti alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimo situaciją).

  2. Ugdymo plano įgyvendinimas:
  2.1. ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ ir ,,Sveikatos ugdymo bendroji programa‘‘ integruotos į biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos, fizikos, technologijų bei dorinio ugdymo dalykų programas.
  2.2. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos temos integruotos į neformaliojo švietimo būrelio ,,Aš ir tu – mes kartu“ (socialinių (gyvenimo ) įgūdžių ugdymo) veiklos programą. Vadovė V.Tamelienė
  2.3. Veikia įvairius mokinių poreikius (meno, sporto krypties, socialinių įgūdžių ugdymo ir kt.) atitinkantys neformaliojo švietimo būreliai.

  3. Klasės auklėtojų veikla:
  3.1.Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos bei sveikatos ugdymo temos integruotos į klasių auklėtojų veiklos planus.
  3.2. Vedamos klasių valandos* žalingų įpročių ir kitų socialinių (gyvenimo) įgūdžių *Ne mažiau 6 pamokų per mokslo metus. socialinių (gyvenimo) įgūdžių
  *Ne mažiau 6 pamokų per mokslo metus.

  4. Pagalbos vaikui teikimas (veiklos):
  4.1.„ Savęs pažinimo“ grupė ( ugdomi socialiniai, bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai).Vadovė psichologė S. Cėgienė
  4.2. Mokinių savanorių grupė „Bendraamžiai - bendraamžiams“ (grupės tikslas - laiku suteikti mokiniams pagalbą, kai jie jaučiasi vieniši, nusivylę, susierzinę, patyrę patyčias ar nesėkmę, turi elgesio problemų. 5-10 kl. ). Vadovė psichologė S. Cėgienė
  4.3. VGK (vaiko gerovės komisijos) veikla ( teikia pagalbą visiems bendruomenės nariams, konsultuoja, sprendžia problemas). Pirmininkė J. Vorošilienė
  4.4.Socialinių (gyvenimo ) įgūdžių ugdymo programos:
  4.4.1. „Gyvai“ (gyvenimo įgūdžių, reikalingų sveikai gyventi ir nepradėti vartoti tabako, alkoholio ir narkotikų, ugdymo programa 6 –7-ų kl. mokiniams). (A.Skirmantienė, S. Cėgienė )

  4.4.2. „Įveikime kartu“(ankstyvosios prevencijos vaikų emocinių sunkumų įveikimo ir socialinių gebėjimų ugdymo programa 3–ų kl. mokiniams ).
  (A.Skirmantienė)

  4.4.3. „Antras žingsnis“ (socialinių įgūdžių ugdymo).
  (J. Jakaitienė)

  4.4.4. „Zipio draugai“ (socialinių įgūdžių ugdymo programa 1-os kl. mokiniams.)
  (A.Skirmantienė)

  4.4.5. „Obuolio draugai“ ( Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa 7-9 m. mokiniams.)
  (A. Skirmatienė)

  5. Renginiai - akcijos:
  „Socialinių įgūdžių savaitės“,
  „Savaitė be patyčių- 2016“,
  „Gegužės mėnuo be smurto - „Gyvoji biblioteka“ ir kt.
  www.neris.jonava.lm.lt
  ( A.Skirmantienė, S.Cėgienė,V. Vyčienė, dorinio ugdymo ir pilietiškumo ugdymo mokytojos).

  6. Pagalbos ir informacijos teikimas (atsakingi asmenys, jų kontaktai )  7. Pagalbą teikiančios, konsultuojančios įstaigos ir organizacijos ( psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, gydymas bei reabilitacija)
  http://ntakd.lt/files/prevencija/pagalba.pdf

  8. Informacinė ir metodinė medžiaga:
  8.1.Tėvams
  http://visuomene.ntakd.lt/tevams/informacine-medziaga.html
  8.2.Mokiniams
  http://visuomene.ntakd.lt/jaunimui/video-medziaga.html
  8.3.Specialistams/pedagogams
  http://visuomene.ntakd.lt/specialistams/informacine-ir-metodine-medziaga.html
  http://www.sppc.lt/index.php?-640869636
  http://visuomene.ntakd.lt/jaunimui/video-medziaga.html


  \