SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMAS MOKYKLOJEKad ugdymas būtų sėkmingas, mokykloje sutelktos specialistų pastangos. Sudaryta vaiko gerovės komisija, kuri kasmet parengia veiklos programą. Kiekvienas specialistas atlieka savo darbą ir gana išsamiai įvertina moksleivio ugdymosi sunkumus ar problematiško elgesio priežastis.

Specialusis pedagogas teikia pagalbą turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą. Specialioji pedagogė veda pratybas, per kurias taikydama specialius darbo būdus bei metodus lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti pagrindinių mokomųjų dalykų medžiagą.

Logopedė teikia pagalbą turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Siekdama užkirsti kelią galimiems mokymosi sunkumams išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimo pobūdį, priežastis bei numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus.

Psichologė rūpinasi vaikų bei kitų mokyklos bendruomenės narių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Siekdama išsiaiškinti intelektinių gebėjimų lygį, mokymosi ar problemiško elgesio priežastis, atlieka moksleivio psichologinį įvertinimą, daro psichologines išvadas, konsultuoja moksleivius, jų tėvus bei pedagogus, atlieka tyrimus. Padeda spręsti mokymo, mokymosi, asmenines bei bendravimo problemas- padeda geriau pažinti save bei aplinkinius žmones, ieškoti saviugdos būdų.

Socialinė pedagogė aiškinasi ugdytinių bei jų tėvų pedagoginių socialinių problemų pobūdį, socialinius (mokinių maitinimo, vežiojimo į mokyklą ir kt.) poreikius. Padeda spręsti problemas, susijusias su pagrindinių vaiko poreikių tenkinimu, rūpinasi mokyklos lankymu, mokymosi motyvacija, elgesio problemų sprendimu, padeda tėvams suprasti vaikų socialinius ir psichologinius poreikius, savo teises ir pareigas, gauti socialinę pagalbą.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės funkcijos:
• pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
• mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, organizuojant tausojantį maitinimą sergantiems virškinimo trakto ligomis;
• pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
• dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, vaiko gerovės komisijoje sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
• pirmosios medicinines pagalbos teikimas;
• lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių, tabako, narkotikų ar kitų kvaišalų vartojimo nustatymas;
• informacijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais teikimas, šios informacijos sklaida mokyklos bendruomenei.

Kiekvieną mėnesį vyksta vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kuriuose aptariama:
• spec. poreikių moksleivių ugdymo planai;
• moksleivių mokymosi sunkumai;
• moksleivių ugdymo proceso organizavimas;
• spec. poreikių moksleivių mokymosi rezultatai ir mokymosi kokybė;
• namuose mokomų moksleivių ugdymas;
• moksleivių, turinčių elgesio problemų, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymas;
• aprobuojamos mokytojų parengtos individualios programos.